Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a)
podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. – informace o subjektu Mateřská škola Klubíčko Pardubice – Polabiny, Grusova 448 (body 1-17)

b)
podle § 5 odst. 3 citovaného zákona-přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18)

 

1. Oficiální název organizace

Mateřská škola Klubíčko Pardubice – Polabiny, Grusova 448, Pardubice 530 09

2. Důvod a způsob založení

·Zřizovatel: Statutární město Pardubice, se sídlem v Pardubicích, Pernštýnské nám. 1, PSČ 530 21

· Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 600 095 924

· IČ: 709 44 849

· webové stránky: www.msgrusova.cz

· Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

· Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně, je statutárním orgánem právnické osoby. Pravomoc a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

3. Organizační struktura

Organizační složky školy:

 • Mateřská škola – Mateřská škola Klubíčko
  Pardubice – Polabiny, Grusova 448, Pardubice 530 09
 • Školní jídelna – Mateřská škola Klubíčko
  Pardubice – Polabiny, Grusova 448, Pardubice 530 09

Organizace vykonává činnost mateřské školy vymezenou v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Hlavním účelem je poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb.

·Ředitelka:

  • Mgr. Iva Škaloudová
  • Kontakty školy: reditel@msgrusova.cz

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448,
Pardubice 530 09

Adresa pro osobní návštěvu

Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, Pardubice 530 09

Úřední hodiny

pondělí až pátek 8:00 – 14:30

Telefonní čísla

· 466 435 777

· 739 016 965 – ředitelka

· 724 153 800 – kancelář

·730 167 360 – logopedická poradna

Adresa internetové stránky: www.msgrusova.cz

Adresa e-podatelny: reditel@msgrusova.cz

Další elektronické adresy: ID datové schránky: 9esvdd3

5. Bankovní spojení, číslo účtu

Číslo účtu: 11834561/0100

6. Identifikační číslo (IČ)

709 44 849

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

Rejstřík škol:

 Datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005

 Datum zahájení činnosti: 1. 1. 2002

Dokumenty školy:

· Základní dokumenty školy (k nahlédnutí u ředitelky školy)

· Školní vzdělávací program (k nahlédnutí u ředitelky školy a v šatnách jednotlivých tříd)

· Školní řád www.msgrusova.cz/wp-content/uploads/skolni-rad-klubicko-2017

· Rozpočet školy

· Inspekční zprávy

· Vnitřní směrnice školy

 

9. Žádat o informace lze:

Osobně v kanceláři ředitelky školy

Telefonicky na čísle: 739 016 965

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Formulář písemné žádosti můžete doručit:

elektronicky:

·datovou schránkou 9esvdd3

·e-mailem na adresu reditel@msgrusova.cz

poštou na adresu: Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, Pardubice 530 09

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání

· Osobně v kanceláři ředitelky školy

· Telefonicky na čísle na 739 016 965

· Elektronicky

· Poštou na adresu Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, Pardubice 530 09

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • Osobním podáním v kanceláři Mateřské školy Klubíčko, Grusova 448, Pardubice 530 09
 • Poštou na adresu Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, Pardubice 530 09
 • Datovou schránkou: 9esvdd3

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

· Žádné

13. Popisy postupů, návodů pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14. Předpisy

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, Pardubice 530 09 jedná a rozhoduje.
  • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • usnesení č. 2/1993 Sb., jímžse stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vydané právní předpisy – vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad je k dispozici v kanceláři školy

16. Licenční smlouvy

 • Žádné

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Příspěvková organizace Mateřská škola Klubíčko, Pardubice – Polabiny, Grusova 448, Pardubice 530 09 jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon),

v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje žadatelům informace na základě jejich žádosti.

18. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

·2019/2020 – nebyla přijata ústní ani písemná žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.bottom