Koncepce školky

Mateřská škola má ve školním vzdělávacím programu Klubíčko zpracovanou svoji filozofii a dlouhodobou vizi, má stanovené společné vzdělávací záměry a cíle, které jsou naplňovány dvěma pedagogickými styly:

1. Klasický vzdělávací směr

2. Montessori pedagogika

Oba vzdělávací směry jsou v pojetí mateřské školy Klubíčko rovnocenné a poskytují dětem kvalitní a plnohodnotné předškolní vzdělávání. Rodiče mají možnost v rámci mateřské školy zvolit pro své dítě takový vzdělávací způsob, který odpovídá jejich představám a výchovnému stylu v rodině.

Jan Ámos - klasický vzdělávací směrKLASICKÝ VZDĚLÁVACÍ SMĚR, inspirovaný zejména myšlenkami a pedagogikou Jana Amose Komenského. Vychází z tradičního modelu předškolního vzdělávání, uplatňovaného v současné době na většině českých mateřských škol. Mateřská škola Klubíčko tento model přizpůsobila vlastním podmínkám a vlastním vzdělávacím záměrům a cílům. Klasická pedagogika je uplatňována ve čtyřech třídách – na Žlutém, Zeleném, Červeném a Oranžovém klubíčku.

Uplatňované principy předškolního vzdělávání:
Individualizace vzdělávání – připravovaný program je tvořen podle potřeb, možností a schopností dětí. Vychází z pedagogického hodnocení každého dítěte a skupiny dětí ve třídě, akceptuje osobnostní specifika a podmínky jednotlivých tříd a reaguje na různé možnosti a příležitosti, které se v průběhu roku objevují.

Vzdělávání podle kompetencí – cílem pedagogických činností je získávání základů klíčových kompetencí, důležitých pro budoucí život dětí. Učitelka umožňuje dětem v záměrných, nezáměrných i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti přirozeným způsobem a samostatně, podporuje jejich zvídavost, individualitu a socializaci.

Celistvé a cílevědomé vzdělávání a rozvoj dítěte – vzdělávací obsah je uspořádán do tří tematických bloků (Člověk; Příroda; Místo, kde žiju), které akceptují filozofii a vize mateřské školy. Tematické bloky respektují specifika předškolního věku: navazují na sebe, vztahují se k oblastem dětem blízkým, nové informace jsou předávány zejména formou příkladu, názorné ukázky a vlastní praktické činnosti. Děti tak docházejí k poznatkům přirozeným způsobem, vytvářejí si mezi informacemi žádoucí vazby, vlastní struktury poznatků a učí se získané informace aplikovat do praktického života.

Hodnocení a zpětná vazba – děti jsou hodnoceny z hlediska individuálního rozvoje, nejsou vzájemně porovnávány a posuzovány podle věkové normy. Ve třídách převažuje pozitivní hodnocení, úspěchy dětí jsou oceňovány, je využívána vnitřní motivace dítěte a přirozená touha a potřeba získávat nové poznatky a zkušenosti. Učitelky připravují a nabízejí v dětem takové aktivity, aby každé dítě mohlo projevit a využít svoje individuální přednosti a zájmy.

Třídy jsou homogenní (mimo logopedické třídy).
Nejmladší děti, přicházející do mateřské školy, začínají zpravidla ve třídě Žluté klubíčko. Je zde věnován dostatek času na adaptaci dětí, v úzké spolupráci s rodiči dětí a zcela v souladu s individuálními potřebami dítěte. Děti si pomalu a postupně zvykají na pobyt v mateřské škole, na každodenní činnosti, od prvopočátku jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování. Učí se komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkou, spolupracovat, hrát si ve skupinách. Společně si vytváří jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se pomalu učí respektovat. Děti jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti, toleranci, učí se pomáhat si navzájem.
Děti postupně přecházejí na třídy Zelené a Červené klubíčko, kde se s věkem dítěte obohacuje a rozšiřuje vzdělávací nabídka a program a mění se vybavení třídy.
Děti mají po celou dobu docházky do mateřské školy stejnou značku a svoji třídní učitelku, která s nimi přechází na další třídu.

V klasických třídách klademe velký důraz na celkovou samostatnost dětí, schopnost vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, případně pomoci druhému, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných denních situacích a umět se rozhodnout. Vzdělávací program je individualizovaný, učitelka hledá optimální pedagogické cesty ke každému dítěti, snaží se najít a vyzdvihnout jeho silné stránky a posílit či rozvinout slabší stránky.

V logopedické třídě Oranžové klubíčko je program doplněn o aktivity pro rozvoj řečových schopností dětí a kompenzaci a nápravu řečových vad. Ve vyšší míře je zařazována individuální práce s dítětem (logopedická cvičení) a činnosti z oblasti hudební, jazykové a pohybové.

MontessoriMONTESSORI PEDAGOGIKA, vycházející z filozofie a myšlenek Marie Montessori je plně realizována na dvou třídách – na Modrém a Fialovém klubíčku. Třídy jsou z hlediska materiálního vybavení uspořádány v souladu se zásadami Montessori pedagogiky, při práci s dětmi jsou využívány zejména skupinové a individuální činnosti.

Montessori třídy jsou heterogenní. Děti jsou přijímány na tyto třídy ve věku od tří let, po celou dobu docházky do mateřské školy zůstávají v jedné třídě se stejnými třídními učitelkami.

Specifika práce v Montessori třídě:
Koncentrace pozornosti dítěte – styl práce vede k navození vnitřního klidu a soustředění, a tím k předcházení stresovým situacím.
Elipsa – cvičení na elipse rozvíjí koncentraci pozornosti, rovnováhu, podporuje aktivitu obou mozkových hemisfér.
Názornost – děti pracují se speciálními Montessori pomůckami, usměrňujícími pozornost dítěte na jednu konkrétní vlastnost, kterou dítě v daný okamžik poznává a zkoumá. Ostatní materiál a pomůcky jsou předměty denní potřeby, skutečné a reálné.

Tempo práce – dítě postupuje svým vlastním tempem, k činnostem se může vracet a opakovat je dle vlastní potřeby.
Metoda pedagogické práce – individuální i skupinová práce vychází ze znalosti potřeb dětí, z odpovídající přípravy prostředí a ze svobodné volby činnosti.
Pravidla ve třídě – děti ve třídě se řídí pevnými pravidly, která vyplývají ze systému Montessori, přispívají k účinnosti vzdělávacího systému a umožňují svobodnou volbu, učí děti zodpovědnosti a minimalizují potřebu výchovných zásahů ze strany učitelky.

Informace – dítě není zahlcováno informacemi, učitelka ve směru k dítěti uvažuje jednoduše a srozumitelně.
Role učitelky – učitelka je většinou pro dítě partnerem a průvodcem na jeho cestě za poznáním. Je aktivní a pomáhá, když dítě činnost hledá, ale již nezasahuje, když dítě činnost našlo a pracuje.

Koncepce školkySpolečné zásady všech šesti tříd v mateřské škole Klubíčko

Z hlediska obsahu se všechny třídy řídí školním vzdělávacím programem, který zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech do podoby odpovídající konkrétním potřebám a možnostem dětí. Integrované tematické bloky ČLOVĚK, PŘÍRODA a MÍSTO, KDE ŽIJU obsahují užší témata, kterými se učitelky s dětmi ve třídách v průběhu celého roku zabývají.

Všechny třídy se společně účastní celoškolních akcí pro rodiče a děti a divadelních či hudebních programů pro děti, které jsou definovány ve školním vzdělávacím programu. Třídy mají možnost v průběhu roku doplnit svůj třídní program vlastními exkurzemi, výlety, sportovními či kulturními akcemi, které odpovídají jejich třídnímu vzdělávacímu programu.

Všechny třídy se společně účastní dlouhodobých celoškolních projektů, které si mohou z hlediska náročnosti, termínů a konkrétních činností upravit a přizpůsobit potřebám každé konkrétní třídy.bottom