Přijímání dětí do logopedické třídy

Speciální logopedická třída je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami bez ohledu na jejich trvalé bydliště, není tzv. spádová.

Třída je určena zejména pro děti s narušenou komunikační schopností (děti s opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií a dalšími závažnými vadami řeči).

S ohledem na organizaci vzdělávacího programu přijímáme děti zpravidla od 4 let, mladší dětí spíše výjimečně.

 

Přijímání dětí:

Pro zápis dětí do logopedické třídy není stanovený závazný termín.

Zájemci o přijetí dítěte do této třídy mohou kontaktovat vedení mateřské školy kdykoli v průběhu školního roku.

Nové děti přijímáme zpravidla od 1. 9. následujícího školního roku.

Před zahájením přijímacího řízení vždy proběhne osobní setkání rodičů (případně jednoho rodiče) s vedením mateřské školy. Na setkání se rodiče dozví všechny informace o průběhu vzdělávání ve speciální logopedické třídě. Proběhne rovněž osobní setkání učitelek z logopedické třídy s dítětem a jeho rodiči a seznámení se s prostředím třídy. Obě setkání se mohou po dohodě uskutečnit v jeden den.

Rodiče dále zajistí nezbytné vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru. PPP nebo SPC rozhodne, zda se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a vydá rodičům vyjádření se souhlasem pro zápis dítěte do této třídy. Tento doklad je nezbytný pro přijetí dítěte do logopedické třídy.

Rodiče vyplní formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ (obdrží tištěný nebo v elektronické podobě od MŠ) a zajistí si potvrzení od svého pediatra.

Vyplněnou žádost s vyjádřením PPP nebo SPC předají do MŠ.

MŠ vystaví rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

 

Zájemců o přijetí do logopedické třídy je hodně, proto doporučujeme kontaktovat mateřskou školu včas!

 bottom