Logopedická třída

Děti se závažnějšími vadami řeči a poruchami komunikace jsou na žádost rodičů a na doporučení odborníků zařazeny do speciální  třídy. Jedná se o skupinovou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16, odst. 9, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon), kdy mají děti v malé skupině do 14 dětí zajištěnu speciální odbornou péči v oblasti rozvoje řeči, případně i v jiných oblastech. Dětem se věnují dvě speciální pedagožky – logopedky, s odpovídající kvalifikací pro práci v této třídě. Ve třídě pracuje asistent/ka pedagoga, který/á pomáhá při individuální i skupinové práci s dětmi. Třída je prostorově i vybavením uzpůsobena speciálním potřebám dětí. Je zde využívána moderní ICT technika – počítač, iPady a Magic Box. Děti pracují podle  individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a podle nich v rámci běžného programu mateřské školy denně individuálně procvičují řeč. Do programu třídy je cíleně zařazeno více aktivit na rozvoj hrubé i jemné motoriky, smyslového vnímání a řečových dovedností. Tento intenzivní způsob péče o řeč zajišťuje výrazný pokrok u většiny dětí. Třída spolupracuje s PPP Pardubice, SPC Svítání Pardubice, SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové a s klinickými logopedy v Pardubicích. Při výrazném zlepšení problému mohou děti po dohodě s rodiči přejít do běžných tříd v naší mateřské škole.

Na vybavení logopedické třídy ICT technikou finančně přispělo Statutární město Pardubice  (70 000 Kč na Magic Box), tři iPady jsme pořídili z dotace v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 (42 000 Kč od MŠMT ČR).

Logopedie

Logopedická péče o děti z běžných tříd

Všechny děti z celé mateřské školy procházejí v měsíci září se souhlasem rodičů logopedickým screeningem, zjišťujícím úroveň jejich řečových dovedností. Zajišťují ho učitelky – logopedky z logopedické třídy. Podle výsledků šetření jsou po dohodě a po osobním jednání s rodiči děti zařazeny do menších skupin, které se účastní tzv. „ambulantní“ logopedické péče. 1x za dva týdny dopoledne dochází malá skupinka dětí na logopedickou třídu, kde s nimi učitelka individuálně procvičuje řeč podle jejich specifických potřeb. Děti mají sešity, do kterých se každé cvičení v MŠ zapisuje. Jsou zde i pokyny pro domácí cvičení s dětmi, říkadla, artikulační hry, dechová cvičení, apod. Rodiče jsou v sešitu pravidelně informováni o pokroku dětí. Jsou však seznámeni i s nezbytností domácího procvičování a nutností každodenní práce se sešitem. Rodiče mohou s učitelkou konzultovat případné dotazy či problémy svého dítěte. Při náležité spolupráci rodičů a pravidelnému domácímu procvičování jsou výsledky velmi dobré, děti zpravidla odcházejí do základní školy s dobrou výslovností a odpovídajícími komunikačními dovednostmi.

Logopediebottom