Zájmové aktivity

VESELÉ PÍSKÁNÍ

„Vstávej, vstávej, píšťaličko,
spala už jsi dost.
Koho potkáš na tom světě,
hraj mu pro radost!“

Při hře na zobcovou flétnu v mateřské škole se děti seznámí s dechovým hudebním nástrojem – zobcovou flétnou, se způsobem hry na flétnu, s notovým zápisem („čtení symbolů“) a hrou podle not. Důležitým prvkem hry na flétnu je rovněž podpora správného dýchání a tím i posilování dobrého zdravotního stavu dětí.

V jednotlivých lekcích se děti naučí správnému držení flétny a péči o hudební nástroj, procvičí si zpěv, hru na flétnu s jednotlivými tóny a posléze i hru jednoduchých písní podle vzoru učitelky. Nejstarší děti zvládnou i hru dětských písní podle not.

Na flétny se hraje ve skupinách po 10 – 12 dětech, jedenkrát týdně zpravidla od  12,30 do 13,15 hod., v prostorách Žlutého klubíčka.

Rodiče zajistí dítěti zobcovou flétnu, kterou si děti nosí ve stanovený den do MŠ, a hradí 100 Kč na školní rok, na úhradu pracovního materiálu (desky, papíry, kopírování).

 

 

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Výuku anglického jazyka vedou v mateřské škole Klubíčko externí lektoři, Monika a Hynek Skořepovi, majitelé jazykové školy English Only. Angličtina je součástí třídního vzdělávacího programu a je plně v kontextu s aktuálním programem (tématem), probíhajícím ve třídě. Děti nejsou vytrhovány z aktivit, kterým se právě věnují, ani z běžných činností ve třídě a odváděny na „kroužek“. Lektor/lektorka  je s dětmi ve třídě a jejich činnosti vede, doprovází a komentuje převážně anglicky, češtinu používá minimálně, pouze při  nezbytném vysvětlení či případném usměrnění dětí.

Děti, podle svých schopností a ve spojení se hrou, cvičením či jinou praktickou činností, anglicky opakují a odpovídají. Třídní učitelka je po celou dobu výuky přítomna ve třídě a podle potřeby dětem pomáhá. Rozsah výuky je 6 nebo 4 vyučovací hodiny týdně, 3 hodiny (3 hodiny)  dopoledne v jednom dni a 3 hodiny (1 hodina)  odpoledne v jiném dni. Celkově se jedná o 180 vyučovacích hodin v každé Montessori třídě a 120 vyučovacích hodin v každé ze dvou klasických tříd za rok.

Do výuky jsou zapojeny všechny děti z obou Montessori tříd a děti z klasických tříd  Červené a Zelené klubíčko.  Výuka angličtiny je hrazena rodiči dětí.

Platby za angličtinu od 1. 9. 2021:

  • Montessori třídy 180 hodin/školní rok – 6 vyučovacích hodin týdně (6 x 45 minut) = 4 400 Kč/školní rok, 440 Kč/měsíc
  • Klasické třídy Zelené a Červené klubíčko 120 hodin/školní rok – 4 vyučovací hodiny týdně (4 x 45 minut) = 3 000 Kč/školní rok, 300 Kč/měsíc
  • Platby lze rozložit do měsíčních, pololetních či ročních plateb.
  • V případě přerušení provozu školky bude závazné odučit minimálně 50% hodin prezenčně (90 a 60 hodin). 25% hodin lze nahradit online výukou (45 a 30 hodin).
  • Pro 25% hodin, které by se nepodařilo prezenčně odučit, bude poskytnuta sleva 50% z ceny neodučených hodin.Maximální sleva v případě, že se skutečně neodučí celých 25% hodin:
    • 45 hodin v Montessori třídách = sleva 550 Kč (1/8 z celkové ceny)
    • 30 hodin v klasických třídách = sleva 375 Kč (1/8 z celkové ceny)

Další informace o intenzivní výuce angličtiny na stránkách www.englishonly.cz

Angličtina

 

 

METODA DOBRÉHO STARTU (MDS)

Cílem této metody je předcházet, případně včas rozpoznat a diagnostikovat poruchy psychomotorického vývoje a pomocí MDS se snažit o úpravu nepravidelně se rozvíjejících funkcí. Obsahem MDS jsou kombinovaná cvičení zaměřená na rozvoj sociální oblasti, na posílení jazykových schopností a komunikativních dovedností, na posílení rozvoje zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a prostorové orientace a na rozvoj pohybu (hrubá i jemná motorika). Cvičení jsou uspořádána do 25 lekcí, motivovaných a doprovázených známými lidovými písněmi. Každá lekce, trvající cca 45 minut, obsahuje motivační úvod, specifická cvičení pohybová, pohybově-akustická a pohybově akusticko-zraková (poslech, pracovní listy a psaní tužkou) podle metodiky MDS.

Do pracovních skupin po 10 – 13 dětech zařazujeme všechny děti z klasických tříd, které mají jít příští školní rok do 1. třídy ZŠ.
Lekce probíhají 1 x týdně, v dopoledních hodinách.
Rodiče si hradí pracovní sešit pro dítě (100 Kč/rok)

Metoda dobrého startu

 

 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ

V mateřské škole podporujeme sportovní a pohybové aktivity, související s ročním obdobím. V zimě není v Pardubicích tolik příležitostí pro tradiční zimní sporty, proto ve spolupráci s lyžařskou školou Ski Fanatic (více zde) pořádáme každoročně pro děti lyžařský kurz. V lednu a v únoru děti pětkrát vyjedou do Ski areálu v Hlinsku, aby zde ve dvouhodinových lekcích získaly základy lyžování, nebo si prohloubily ty lyžařské dovednosti, které už mají. Kurz je vždy v úterý v odpoledních hodinách, vyjíždí se ve 12,30 hodin z mateřské školy a návrat je cca kolem 17. hodiny k mateřské škole.  Odpolední čas je zcela vyhovující, protože nejsou nijak narušeny další četné dopolední aktivity, probíhající v jednotlivých třídách.

Skupinu dětí doprovází jedna učitelka z mateřské školy a instruktoři z lyžařské školy. Výuka lyžování probíhá formou hry na sněhu, poslední lekce je pak karnevalová. Při výuce jsou respektovány individuální dovednosti dětí, schopnější děti mají náročnější program, začínající děti se vše postupně učí. Na konci kurzu zpravidla všechny děti umí vyjet na vleku na kopec a samostatně ho sjet dolů.

Cena kurzu je cca 2 600 Kč a zahrnuje:  pět lekcí – 12 vyučovacích hodin, dopravu tam i zpět, jízdné na vlecích, úrazové pojištění u České pojišťovny a.s., malé občerstvení, a DVD s fotkami a videem z průběhu celého kurzu (obdrží každé dítě). Kurzovné se hradí přímo Lyžařské škole Ski Fanatic.

Rodiče se mohou o kurzu podrobně informovat na schůzce s Bc. Martinem Dostálem, zástupcem Lyžařské školy Ski Fanatic, která se koná v mateřské škole vždy začátkem školního roku.bottom