Montessori v Klubíčku

Kdo jsme a kde nás najdete?

V naší mateřské škole byla v září 2004 otevřena první Montessori třída v celém Pardubickém kraji, o dva roky později se otevřela druhá třída. V Klubíčku tedy máme již 10 let dvě Montessori třídy, Modré a Fialové klubíčko, s celkovou kapacitou 52 dětí. Děti jsou přijímány ve věku od 3 let a stejnou třídu navštěvují až do odchodu do základní školy. Věkově smíšený kolektiv umožňuje společné umístění sourozenců, podporuje samostatnost mladších dětí a ohleduplnost a odpovědnost těch starších. Třídy jsou vybaveny speciálními promyšlenými pomůckami a materiálem pro každodenní smysluplnou činnost, toto vybavení umožňuje dětskou samostatnost a postupnou nezávislost na dospělém. Skupinu 26 dětí provází vždy dvě učitelky a to zpravidla po celou docházku dítěte do MŠ.

Montessori třída

Jak to děláme u nás?

Máme připravené prostředí třídy pro rozmanitou, podnětnou, smysluplnou a samostatnou činnost každého dítěte. Speciální Montessori pomůcky i další dostupný materiál cíleně podněcují dítě ke zkoumání, k poznávání, k manipulaci a k samostatnosti. V našich třídách se téměř nevyskytují běžné hračky. Děti vše dělají „opravdu“. Tradiční námětová hra „na vaření“ je nahrazena každodenní přípravou ovocné mísy a svačiny s použitím skutečného vybavení kuchyně, přizpůsobeného dětem a jejich velikosti. Při manipulaci s opravdovým nádobím a vodou děti nejen získávají a zdokonalují potřebné praktické dovednosti, ale poznávají vlastnosti materiálů, seznamují se s objemem nádob, s příčinou a následkem činností.
Dáváme dětem svobodu všude tam, kde zvládnou převzít odpovědnost. Podporujeme je v samostatném výběru činností, v aktivní práci a k vnitřnímu uspokojení z ní. Děti za výsledky činností nehodnotíme, ale vedeme je k dokončování a překonávání překážek, které se průběžně objevují. Společně prožíváme radost při jejich zdolání.
V situacích, kde děti nemohou nebo neumí být odpovědné za své činy, nastavujeme jasná a srozumitelná pravidla a hranice, což zajišťuje každému uspokojování základní potřeby – potřeby bezpečí a jistoty.
Děti se vedeme k tichu, klidu a vnitřní rovnováze. Nepodporujeme hlučné aktivity, které ruší ostatní vrstevníky při soustředěné práci. Využíváme prvků jógy a další relaxační techniky. Děti učíme vzájemnému respektu, komunikaci a domluvě. Chceme děti opravdu dobře poznat, a proto je cíleně pozorujeme. Pouze tak můžeme vhodně využít senzitivních fází pro rozvoj každého jedince.
Jako zásadní vnímáme jednotné působení rodiny a školy, proto vyžadujeme úzkou spolupráci s rodiči všech dětí.

Montessori třída

Co nabízíme?

Pro nové zájemce o umístění dítěte v Montessori třídách pořádáme před zápisem do mateřské školy dvě pravidelná setkání (Co je Montessori, Praktický život a elipsa), na kterých nejen poznají obě Montessori třídy a všechny Montessori učitelky, ale i konkrétní podobu naší práce. Nabízíme při nich náměty jak dětem nástup do MŠ usnadnit, jak a s čím začít již doma, apod.
Noví zájemci, ale i rodiče, kteří k nám své děti již vodí, mají možnost navštívit třídu v běžném provozu, pozorovat práci dětí i učitelek a hlavně vnímat atmosféru ve třídě. Tyto návštěvy mají svá pravidla: rodiče navštěvují třídu bez dětí a jednotlivě, termín je vždy předem domluven s učitelkami.
Pro nové rodiče a děti připravujeme Hrací odpoledne, tj. hodinový program v Montessori třídách, kdy si dítě s rodičem přijde prohlédnout třídu a trochu si pohrát. Termíny předáváme na výše uvedených setkáních.
Pro rodiče již zapsaných dětí organizujeme neformální společná setkání a informativní a vzdělávací schůzky.
Termíny všech akcí jsou zveřejněny na webových stránkách.
Samozřejmostí jsou pro nás rovněž individuální konzultace s rodiči o dětech.

Jak se k nám zapsat?

Pro přijetí dítěte do Montessori tříd je třeba projít standardním přijímacím řízením (více zde). Aktuální kritéria jsou zveřejněna před termínem zápisu v záložce Informace pro rodiče/ Dokumenty ke stažení.

Obecně požadujeme, aby dítě, které nastupuje do naší mateřské školy, zvládlo tyto základní sebeobslužné dovednosti:

  • Nemá pleny a umí používat malé (dětské) WC (nikoli nočník).
  • Umí pít z hrnečku.
  • Umí se samostatně najíst, umí používat lžíci.
  • Umí chodit tak, aby mohlo absolvovat společné vycházky (není pohybově závislé na kočárku).

Do Montessori tříd přijímáme zpravidla tříleté děti, které ještě nenavštěvovaly žádné předškolní zařízení nebo děti, které přestupují z jiného Montessori zařízení. Věk dítěte a jeho pořadí v seznamu přijatých dětí však nemá na zařazení do Montessori třídy zásadní vliv, protože cíleně vytváříme smíšené věkové skupiny a sledujeme zde rovnoměrné zastoupení dětí od tří do šesti let.
Při zařazování přijatých dětí do Montessori tříd přihlížíme primárně k sourozencům, kteří v Montessori třídách jsou, nebo již byli a pokračují v Montessori základní škole.
Bereme v úvahu informovanost rodičů o tomto pedagogickém směru, např. kurzy nebo přednášky, které rodiče absolvovali. Očekáváme jejich zájem a účast na námi nabízených bezplatných akcích, kde získají konkrétní představu o tom, jak s dětmi pracujeme. Mohou se tak předem zodpovědně rozhodnout, zda své dítě chtějí umístit právě k nám. Při dvou společných setkáních (viz Co nabízíme?) zpravidla navážeme první kontakty a vzájemně si upřesníme, zda mateřská škola naplňuje představy a požadavky rodičů. Při návštěvě třídy tak vidí, jak vypadá Montessori systém v praxi v mateřské škole Klubíčko.
Dvě společná setkání v Klubíčku nad Montessori pedagogikou a návštěva třídy je minimální základ, který zohledňujeme při zařazování přijatých dětí do Montessori tříd.

Montessori třídabottom