Montessori v Klubíčku

Kdo jsme a kde nás najdete?

V naší mateřské škole byla v září 2004 otevřena první Montessori třída v celém Pardubickém kraji, o dva roky později se otevřela druhá třída. V Klubíčku tedy máme již více než 10 let dvě Montessori třídy, Modré a Fialové klubíčko, s celkovou kapacitou 52 dětí. Děti jsou přijímány ve věku cca od 3 let a stejnou třídu navštěvují až do odchodu do základní školy. Věkově smíšený kolektiv umožňuje společné umístění sourozenců, podporuje samostatnost mladších dětí a ohleduplnost a odpovědnost těch starších. Třídy jsou vybaveny speciálními promyšlenými pomůckami a materiálem pro každodenní smysluplnou činnost. Toto vybavení umožňuje dětskou samostatnost a postupnou nezávislost na dospělém. Skupinu 26 dětí provází vždy dvě učitelky a to zpravidla po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy.

Montessori třída

Jak to děláme u nás?

Máme připravené prostředí třídy pro rozmanitou, podnětnou, smysluplnou a samostatnou činnost každého dítěte. Speciální Montessori pomůcky i další dostupný materiál cíleně podněcují dítě ke zkoumání, k poznávání, k manipulaci a k samostatnosti. V našich třídách se téměř nevyskytují běžné hračky. Děti vše dělají „opravdu“. Tradiční námětová hra „na vaření“ je nahrazena každodenní přípravou ovocné mísy a svačiny s použitím skutečného vybavení kuchyně, přizpůsobeného dětem a jejich velikosti. Při manipulaci s opravdovým nádobím a vodou děti nejen získávají a zdokonalují potřebné praktické dovednosti, ale poznávají vlastnosti materiálů, seznamují se s objemem nádob, s příčinou a následkem činností.
Dáváme dětem svobodu všude tam, kde zvládnou převzít odpovědnost. Podporujeme je v samostatném výběru činností, v aktivní práci a k vnitřnímu uspokojení z ní. Děti za výsledky činností nehodnotíme, ale vedeme je k dokončování a překonávání překážek, které se průběžně objevují. Společně prožíváme radost při jejich zdolání.
V situacích, kde děti nemohou nebo neumí být odpovědné za své činy, nastavujeme jasná a srozumitelná pravidla a hranice, což zajišťuje každému uspokojování základní potřeby – potřeby bezpečí a jistoty.
Děti se vedeme k tichu, klidu a vnitřní rovnováze. Nepodporujeme hlučné aktivity, které ruší ostatní vrstevníky při soustředěné práci. Využíváme prvků jógy a další relaxační techniky. Děti učíme vzájemnému respektu, komunikaci a domluvě. Chceme děti opravdu dobře poznat, a proto je cíleně pozorujeme. Pouze tak můžeme vhodně využít senzitivních fází pro rozvoj každého jedince.
Jako zásadní vnímáme jednotné působení rodiny a školy, proto vyžadujeme úzkou spolupráci s rodiči všech dětí.

Montessori třída

Co nabízíme?

Níže uvedené aktivity se v období pandemie COVID-19 v prezenční formě nemohou uskutečnit. Některé z nich musí být zrušeny bez náhrady, některé převádíme do online formy. 

Pro nové zájemce o umístění dítěte v Montessori třídách pořádáme před zápisem do mateřské školy dvě pravidelná setkání (Co je Montessori, Praktický život a elipsa), na kterých nejen poznají obě Montessori třídy a všechny Montessori učitelky, ale i konkrétní podobu naší práce. Nabízíme při nich náměty jak dětem nástup do MŠ usnadnit, jak a s čím začít již doma, apod.
Noví zájemci, ale i rodiče, kteří k nám své děti již vodí, mají možnost navštívit třídu v běžném provozu, pozorovat práci dětí i učitelek a hlavně vnímat atmosféru ve třídě. Tyto návštěvy mají svá pravidla: rodiče navštěvují třídu bez dětí a jednotlivě, termín je vždy předem domluven s učitelkami.
Pro nové rodiče a děti připravujeme Hrací odpoledne, tj. hodinový program v Montessori třídách, kdy si dítě s rodičem přijde prohlédnout třídu a trochu si pohrát. Termíny předáváme na výše uvedených setkáních.
Pro rodiče již zapsaných dětí organizujeme neformální společná setkání a informativní a vzdělávací schůzky.
Termíny všech akcí jsou zveřejněny na webových stránkách.
Samozřejmostí jsou pro nás rovněž individuální konzultace s rodiči o dětech.

Jak se k nám zapsat?

Pro přijetí dítěte do Montessori tříd je třeba projít standardním přijímacím řízením – zápisem do mateřské školy.  Aktuální kritéria pro přijímání všech dětí budou vždy zveřejněna před termínem zápisu.

Obecně požadujeme, aby dítě, které nastupuje do naší mateřské školy, zvládlo tyto základní sebeobslužné dovednosti:

  • Nemá pleny a umí používat malé (dětské) WC (nikoli nočník).
  • Umí pít z hrnečku.
  • Umí se samostatně najíst, umí používat lžíci.
  • Umí chodit tak, aby mohlo absolvovat společné vycházky (není pohybově závislé na kočárku).

Pravidla pro zařazování přijatých dětí do Montessori tříd

O zařazování přijatých dětí do konkrétních tříd rozhoduje v rámci svých kompetencí ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, § 165). Při vyšším počtu zájemců o Montessori třídy přihlížíme při jejich zařazování k těmto skutečnostem:

  • dítě bylo přijato ve standardním přijímacím řízení do Mateřské školy Klubíčko;
  • dítě dosud nenavštěvovalo žádné předškolní zařízení nebo přestupuje z jiného Montessori zařízení;
  • dítě má nebo mělo v minulosti v Montessori třídě sourozence;
  • rodiče dítěte se účastnili našich bezplatných informačních akcí k Montessori pedagogice.  Jedno společné setkání v Klubíčku nad Montessori pedagogikou, návštěva třídy a účast rodiče s dítětem na hracím odpoledni je minimální základ, který zohledňujeme při zařazování přijatých dětí do Montessori tříd (toto kritérium v období pandemie COVID-19 není aktuální); 
  • osobnostní nastavení a zájmy dítěte jsou blízké Montessori pedagogice a způsobu vzdělávání v těchto třídách.

Věk dítěte a jeho pořadí v seznamu přijatých dětí nemá na zařazování do Montessori třídy zásadní vliv, protože cíleně vytváříme smíšené věkové skupiny a sledujeme zde rovnoměrné zastoupení dětí od tří do šesti let.
Zájem a účast rodičů na námi organizovaných Montessori akcích považujeme za důležité proto,  že zde získají konkrétní představu o tom, jak s dětmi pracujeme. Mohou se tak předem zodpovědně rozhodnout, zda své dítě chtějí umístit právě k nám. Při dvou společných setkáních (viz Co nabízíme?) zpravidla navážeme první kontakty a vzájemně si upřesníme, zda mateřská škola naplňuje představy a požadavky rodičů. Při návštěvě třídy pak vidí, jak vypadá Montessori systém v praxi v Mateřské škole Klubíčko.

Rodiče dítěte, které nebylo z kapacitních důvodů do Montessori třídy zařazeno, se mohou rozhodnout, zda přijmou místo v klasické třídě či zda se místa v Klubíčku vzdají a uvolní tak místo dalším zájemcům o vzdělávání v naší mateřské škole.

Montessori třídabottom