Ochrana osobních údajů

Vážení rodiče,
mateřská škola z mnoha zřejmých důvodů shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje. V následujícím textu najdete informace, jakým způsobem s nimi pracujeme a jak jsou chráněny před možným zneužitím.

Správcem osobních údajů (dále jen Správce) je Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, 530 09 Pardubice.
Kontakty na Správce najdete ZDE.
Jaká je naše odpovědnost (odpovědnost Správce)?
Mateřská škola Klubíčko:

 • odpovídá za zpracování osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců (dále subjekty údajů);
 • vyřizuje žádosti (např. o opravu údajů, o jejich výmaz, o informaci o osobních údajích);
 • vyřizuje námitky;
 • poskytuje informace o způsobech a důvodech nakládání s osobními údaji.

Mateřská škola má jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého je možné se obracet s dotazy, podněty a požadavky na uplatnění práv, týkajících se osobních údajů. Pověřenec podněty vyhodnotí a předá je Správci k řešení. Pověřenec poskytuje základní informace k ochraně osobních údajů, je vázán mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědnost za vyřízení dotazů, podnětů, námitek a požadavků má však výhradně samotný Správce, tedy mateřská škola.

Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při zpracování osobních údajů se řídíme Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016 / 679 (dále jen ON). Zákonný zástupce dítěte (Subjekt údajů) má proto právo:

 1. Dotázat se na zpracování osobních údajů a žádat jejich kopii (export). V případě bezdůvodného či nepřiměřeného požadavku na tyto informace, může Správce požadovat úhradu nákladů spojených s vyřízením žádosti nebo požadavek odmítnout. (ON čl. 15).
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné, požadovat jejich vymazání, jsou-li zpracovávány neoprávněně, případně požadovat omezení zpracování osobních údajů. (ON č. 16, 17, 18).
 3. Podat námitku proti zpracování osobních údajů (ON čl. 21) i v případě, kdy Správce plní úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen (ON čl. 6 odst. 1 e) nebo má vlastní oprávněný zájem (ON čl. 6 odst. 1 f).
 4. Být informován o účelu zpracování osobních údajů. Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
 5. Odvolat svůj předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů (ON čl. 6 odst. 1 a, nebo čl. 9 odst. 2 a). Souhlas lze odvolat zasláním elektronické zprávy na adresu: msklubicko@seznam.cz nebo písemně zasláním na adresu mateřské školy, případně předáním osobně. Odvolání souhlasu musí být konkrétní (tj. jaký souhlas odvoláváte).
 6. Vyřízení všech požadavků subjektů údajů, vyžaduje jejich identifikaci a ověření totožnosti, uvedení přesných kontaktů je proto nezbytné. Vyřízení urychlíte komunikací prokazující vaši totožnost (datová schránka, email s uznávaným elektronickým podpisem, listinné podání s ověřeným podpisem, případně osobně s průkazem totožnosti).
 7. Podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, kdy nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu Správcem. Tuto problematiku je možné konzultovat s pověřencem.

Jaké osobní údaje zpracováváme a k jakému účelu?

 1. Údaje o dětech a jejich zákonných zástupcích (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení) – zpracování těchto údajů vychází ze zákonů a navazujících prováděcích předpisů (Školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další). S těmito údaji pracují určení zaměstnanci mateřské školy, údaje ze školní matriky předáváme Ministerstvu školství.
 2. Údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích (jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje). Tyto údaje zpracovávají smluvní zpracovatelé (účetní a mzdová účetní) a jsou předávány na základě zákonné povinnosti OSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR a zdravotním pojišťovnám.
 3. Údaje pro školní stravování, školní výlety, školy v přírodě, plavecké kurzy apod. – v kombinaci se smlouvami. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci mateřské školy, v případě akce pořádané školou jsou nezbytné údaje předány ubytovacímu zařízení, plavecké škole apod.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu zpracování, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem, poté dokumenty skartujeme či údaje odstraníme z elektronických databází.bottom