Úhrady

Školné

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.

Děti v posledním ročníku docházky do mateřské školy mají vzdělávání bezúplatné.

V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

Pro školní rok 2023/2024 (od 1. 9. 2023)  je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 580 Kč/měsíc.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z dopolední svačiny (11 Kč), oběda (28 Kč) a odpolední svačiny (11 Kč) a nápojů (4 Kč), tj. 54 Kč denně.

Dětem, které odcházejí z mateřské školy po obědě a tuto skutečnost předem oznámí třídní učitelce, bude částka za odpolední svačinu ze stravného odečtena.

Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb. Zálohy jsou vždy k 30. červnu a k 31. prosinci individuálně vyúčtovány a případné přeplatky jsou plátci bezhotovostně či v hotovosti vráceny.

Zálohová platba za stravné je 1 080 Kč /měsíc.

Způsob platby

Úhrada školného i stravného je možná v hotovosti hospodářce mateřské školy nebo bezhotovostním převodem na účet mateřské školy (viz Kontakty). Částka se platí vždy v příslušném měsíci (v září na září, v říjnu na říjen, ap.).  Je třeba ji uhradit nejpozději do 25. dne v měsíci.

Školné i stravné se hradí společně, tj. pro školní rok 2022/2023 částkou 1 660 Kč/měsíčně.

Z organizačních důvodů upřednostňujeme bezhotovostní platby.bottom