Úhrady

Školné

MŠ GrusováPodle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.

Děti v posledním ročníku docházky do mateřské školy mají vzdělávání bezúplatné. Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy je stanovena nejvýše na 12 měsíců.

V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

Dítě, které má o jeden rok odloženou školní docházku, hradí úplatu  ve stanovené výši.

Výše uvedené ustanovení se vztahuje na děti bez zdravotního postižení. Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku mateřské školy vzdělávají vždy bezúplatně.

Pro školní rok 2016/2017 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 430 Kč/měsíc.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z dopolední svačiny (9 Kč), oběda (22 Kč) a odpolední svačiny (9 Kč), tj. 40 Kč denně.

Dětem, které odcházejí z mateřské školy po obědě a tuto skutečnost předem oznámí třídní učitelce, bude částka za odpolední svačinu ze stravného odečtena.

Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb. Zálohy jsou vždy k 30. červnu a k 31. prosinci individuálně vyúčtovány a případné přeplatky jsou plátci bezhotovostně či v hotovosti vráceny.

Od 1. 3. 2016 je zálohová platba za stravné 800 Kč /měsíc.

Způsob platby

Úhrada školného i stravného je možná v hotovosti hospodářce mateřské školy nebo bezhotovostním převodem na účet mateřské školy (viz Kontakty). Částka se platí vždy měsíc předem, je třeba ji uhradit nejpozději do konce předchozího měsíce.

Školné i stravné se hradí společně, tj. pro školní rok 2016/2017 částkou 1 230 Kč/měsíčně.

Z organizačních důvodů upřednostňujeme bezhotovostní platby.bottom