Zájmové aktivity

VESELÉ PÍSKÁNÍ

„Vstávej, vstávej, píšťaličko,
spala už jsi dost.
Koho potkáš na tom světě,
hraj mu pro radost!“

Při hře na zobcovou flétnu v mateřské škole se děti seznámí s dechovým hudebním nástrojem – zobcovou flétnou, se způsobem hry na flétnu, s notovým zápisem („čtení symbolů“) a hrou podle not. Důležitým prvkem hry na flétnu je rovněž podpora správného dýchání a tím i posilování dobrého zdravotního stavu dětí.

V jednotlivých lekcích se děti naučí správnému držení flétny a péči o hudební nástroj, procvičí si zpěv, hru na flétnu s jednotlivými tóny a posléze i hru jednoduchých písní podle vzoru učitelky. Nejstarší děti zvládnou i hru dětských písní podle not.

Na flétny se hraje ve skupinách po 10 – 12 dětech, jedenkrát týdně zpravidla od  12,30 do 13,15 hod., v prostorách Žlutého klubíčka.

Rodiče zajistí dítěti zobcovou flétnu, kterou si děti nosí ve stanovený den do MŠ, a hradí 100 Kč na školní rok, na úhradu pracovního materiálu (desky, papíry, kopírování).

 

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Výuku anglického jazyka vedou v mateřské škole Klubíčko externí lektoři, Monika a Hynek Skořepovi, majitelé jazykové školy English Only. Angličtina je součástí třídního vzdělávacího programu a je plně v kontextu s aktuálním programem (tématem), probíhajícím ve třídě. Děti nejsou vytrhovány z aktivit, kterým se právě věnují, ani z běžných činností ve třídě a odváděny na „kroužek“. Lektor/lektorka  je s dětmi ve třídě a jejich činnosti vede, doprovází a komentuje převážně anglicky, češtinu používá minimálně, pouze při  nezbytném vysvětlení či případném usměrnění dětí.

Děti, podle svých schopností a ve spojení s hrou, cvičením či jinou praktickou činností, anglicky opakují a odpovídají. Třídní učitelka je po celou dobu výuky přítomna ve třídě a podle potřeby dětem pomáhá. Rozsah výuky je 6 nebo 4 vyučovací hodiny týdně, 3 hodiny (3 hodiny)  dopoledne v jednom dni a 3 hodiny (1 hodina)  odpoledne v jiném dni.

Do výuky jsou zapojeny všechny děti z obou Montessori tříd a děti z klasických tříd  Červené a Zelené klubíčko.  Výuka angličtiny je hrazena rodiči dětí.

Cena:

  • 6 vyučovacích hodin týdně (6 x 45 minut) = 3 600 Kč/školní rok, 360 Kč/měsíc,  (Montessori třídy)
  • 4 vyučovací hodiny týdně (4 x 45 minut) = 2 400 Kč/školní rok, 240 Kč/měsíc,  (Červené a Zelené klubíčko)

Další informace o intenzivní výuce angličtiny na stránkách www.englishonly.cz

 

METODA DOBRÉHO STARTU (MDS)

Cílem této metody je předcházet, případně včas rozpoznat a diagnostikovat poruchy psychomotorického vývoje a pomocí MDS se snažit o úpravu nepravidelně se rozvíjejících funkcí. Obsahem MDS jsou kombinovaná cvičení zaměřená na rozvoj sociální oblasti, na posílení jazykových schopností a komunikativních dovedností, na posílení rozvoje zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a prostorové orientace a na rozvoj pohybu (hrubá i jemná motorika). Cvičení jsou uspořádána do 25 lekcí, motivovaných a doprovázených známými lidovými písněmi. Každá lekce, trvající cca 45 minut, obsahuje motivační úvod, specifická cvičení pohybová, pohybově-akustická a pohybově akusticko-zraková (poslech, pracovní listy a psaní tužkou) podle metodiky MDS.

Do pracovních skupin po 10 – 13 dětech zařazujeme všechny děti z klasických tříd, které mají jít příští školní rok do 1. třídy ZŠ.
Lekce probíhají 1 x týdně, v dopoledních hodinách.
Rodiče si hradí pracovní sešit pro dítě (100 Kč/rok) + zajistí dítěti do MŠ dva sáčky kuchyňských krup v plátěných obalech.

V budoucnu připravujeme pro zájemce společná cvičení MDS rodičů s dětmi v odpoledních hodinách.

 

KERAMIKA

Děti mají v oblibě tvořivé činnosti s příjemným materiálem, umožňujícím vytvořit „něco“ podle svých představ. Dětská fantazie je nekonečná a dětské výrobky z keramiky mají své specifické kouzlo, bez ohledu na obsah a formu zpracování dílka. V mateřské škole jsme vytvořili optimální podmínky pro keramickou tvorbu dětí a intenzivně se jí zabýváme.

Práci s keramickou hlínou a tvorbu keramických výrobků nevnímáme jako kroužek, ale jako volnou pracovní dílnu, do které se mohou děti hlásit podle svých potřeb a zájmů. Aktivitu vedou učitelky, které nabídnou dětem možnost jít do keramické dílny a pracovat s hlínou. Počet dětí je regulován velikostí dílny, může zde pracovat cca 8 – 10 dětí.  Děti se v průběhu roku střídají, dbáme však na to, aby dokončily výrobky do finální podoby pod vedením jedné učitelky.

Keramické tvoření probíhá i ve třídách, v rámci třídních vzdělávacích programů.

Jedenkrát ročně, zpravidla na jaře, pořádáme společnou pracovní dílnu pro rodiče a děti, aby si mohli užít keramickou tvorbu dohromady a spolupodíleli se na hotovém dílku.

Keramika v naší mateřské škole přináší především radost: dětem ze samotné tvorby, a dospělým z půvabných dětských výrobků, které nás nikdy nezklamou.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ

V mateřské škole podporujeme sportovní a pohybové aktivity, související s ročním obdobím. V zimě není v Pardubicích tolik příležitostí pro tradiční zimní sporty, proto ve spolupráci s lyžařskou školou Ski Fanatic (více zde) pořádáme každoročně pro děti lyžařský kurz. V lednu a v únoru děti šestkrát vyjedou do Ski areálu Hluboká v Trhové Kamenici, aby zde ve dvouhodinových lekcích získaly základy lyžování, nebo si prohloubily ty lyžařské dovednosti, které už mají. Kurz je vždy v úterý v odpoledních hodinách, vyjíždí se ve 13,00 hodin z mateřské školy a návrat je cca kolem 17. hodiny k mateřské škole.  Odpolední čas je zcela vyhovující, protože nejsou nijak narušeny další četné dopolední aktivity, probíhající v jednotlivých třídách.

Skupinu dětí doprovází jedna učitelka z mateřské školy a instruktoři z lyžařské školy. Výuka lyžování probíhá formou hry na sněhu, poslední šestá  lekce je pak karnevalová. Při výuce jsou respektovány individuální dovednosti dětí, schopnější děti mají náročnější program, začínající děti se vše postupně učí. Na konci kurzu zpravidla všechny děti umí vyjet na vleku na kopec a samostatně ho sjet dolů.

Cena kurzu je 2 300 Kč a zahrnuje:  šest lekcí – 12 vyučovacích hodin, dopravu tam i zpět, jízdné na vlecích, úrazové pojištění u České pojišťovny a.s., malé občerstvení, a DVD s fotkami a videem z průběhu celého kurzu (obdrží každé dítě). Kurzovné se hradí přímo Lyžařské škole Ski Fanatic.

Rodiče se mohou o kurzu podrobně informovat na schůzce s Bc. Martinem Dostálem, zástupcem Lyžařské školy Ski Fanatic, která se koná v mateřské škole vždy začátkem školního roku.bottom